Wednesday, January 12, 2011

Our Objectives...

OBJEKTIF PENUBUHAN MPN UNISEL

*   Melahirkan mahasiswa yang beriman, bertaqwa dan berjiwa murni berlandaskan panduan Al-Quran dan As-Sunnah.
*   Mengangkat martabat Universiti Industri Selangor sebagai Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang terulung sejajar dengan IPT yang lain terutama penekanan aspek kerohanian dan keagamaan.
*  Mempertingkatkan bakat kepimpinan mahasiswa menerusi penglibatan mereka dalam gerak kerja berorganisasi dan pengurusan bagi melahirkan insan yang berjiwa kental dan bersedia berhadapan dengan cabaran dalam kehidupan.
*  Mengeratkan hubungan silaturrahim di antara ahli-ahli usrah serta warga UNISEL.
*  Memantapkan lagi sahsiah mahasiswa UNISEL yang berteraskan ilmu bagi mempertingkatkan jati diri yang jitu dalam aspek kecemerlangan akademik dan sahsiah mulia.
*  Melahirkan insan yang bersepadu dari segi rohani dan jasmani untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
*  Memberikan gambaran yang luas dan tuntas kepada pelajar non Muslim melalui interaksi yang sihat serta mellibatkan mereka di dalam program-progam anjuran MPN mahupun UNISEL.

No comments: